myphamsino@gmail.com 0978 626 628

Kẻ mắt

Bút kẻ mắt nước Vacosi

100,000₫

Chì kẻ mắt dạng gel Vacosi

100,000₫

Chì kẻ mắt Vacosi Styling Auto Gel Liner

70,000₫

Cọ kẻ mắt đầu to Vacosi

85,000₫

Kẻ mắt nước Lemonade SuperNatural Eyeliner

175,000₫